Privacy Beleid

We stellen uw interesse in onze onderneming op prijs. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor European Hydrosail Systems BV. Het gebruik van de internetpagina's van European Hydrosail Systems BV is mogelijk zonder enig gebruik van persoonlijke gegevens; echter, als een bezoeker via onze website speciale diensten wil gebruiken, kan het nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, wordt toestemming gevraagd van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of telefoonnummer van een bezoeker, is altijd in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) en in overeenstemming met specifieke landelijke gegevensbeschermingsbepalingen. Door middel van deze verklaring inzake gegevensbescherming wil onze onderneming u informeren over de aard, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze verklaring inzake gegevensbescherming op de hoogte gebracht van de rechten waarop zij recht hebben.

Als beheerder heeft European Hydrosail Systems BV tal van technische en organisatorische maatregelen geÔmplementeerd om de meest volledige bescherming van persoonsgegevens, die via deze website worden verwerkt, te waarborgen. Op internet gebaseerde gegevenstransmissies kunnen echter in principe beveiligingslacunes hebben, waardoor absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden is elke betrokkene vrij om persoonlijke gegevens aan ons over te dragen via alternatieve methoden, bijvoorbeeld telefonisch.

1. Definities

De verklaring met betrekking tot de gegevensbescherming van European Hydrosail Systems BV is gebaseerd op de voorwaarden die door de Europese wetgever worden gebruikt voor de goedkeuring van de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR). Onze verklaring inzake gegevensbescherming moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, maar ook voor onze klanten en zakelijke partners. Om dit te garanderen, willen we eerst de gebruikte terminologie uitleggen.

In deze verklaring voor gegevensbescherming gebruiken we onder andere de volgende termen:

2. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), andere wetgeving inzake gegevensbescherming van toepassing in de lidstaten van De Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:

European Hydrosail Systems BV

Steenmeijerstraat 14

7555NB Hengelo

Nederland

Telefoon: +31742914180

E-mail: info@hydrosails.com

Website: www.hydrosails.com

3. Naam en adres van de verwerker voor gegevensbescherming

De verwerker voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke is:

Erwin Jansen

European Hydrosail Systems BV

Steenmeijerstraat 14

7555NB Hengelo

Nederland

Telefoon: +31742914180

E-mail: info@hydrosails.com

Website: www.hydrosails.com

Elke betrokkene kan op elk moment rechtstreeks contact opnemen met onze verwerker voor gegevensbescherming met alle vragen en suggesties met betrekking tot gegevensbescherming.

4. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van European Hydrosail Systems BV verzamelt een aantal algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de serverlogbestanden. Opgeslagen kan zijn (1) de gebruikte browsertypen en -versies, (2) het gebruikte besturingssysteem, (3) de website vanwaar een toegangssysteem onze website bereikt (zogenaamde verwijzers), (4) de sub -websites, (5) de datum en tijd van toegang tot de internetsite, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem, en (8) alle andere soortgelijke gegevens en informatie die kan worden gebruikt in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij gebruik van deze algemene gegevens en informatie, trekt European Hydrosail Systems BV geen conclusies over de betrokkene. Integendeel, deze informatie is nodig om (1) de inhoud van onze website correct te leveren, (2) de inhoud van onze website, evenals getoonde advertentie te optimaliseren, (3) zorgen voor de lange termijn levensvatbaarheid van onze informatietechnologiesystemen en websitetechnologie, en (4) wetshandhavingsinstanties de informatie verstrekken die nodig is tbv vervolging van criminelen in het geval van een cyberaanval. Daarom analyseert European Hydrosail Systems BV anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch, met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te verhogen en een optimaal niveau van bescherming te waarborgen voor de persoonlijke gegevens die we verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden afzonderlijk opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

5. Abonnement op onze nieuwsbrieven

Op de website van European Hydrosail Systems BV krijgen gebruikers de mogelijkheid om zich te abonneren op de nieuwsbrief van onze onderneming. Het invoermasker dat voor dit doel wordt gebruikt, bepaalt welke persoonlijke gegevens worden verzonden, evenals wanneer de nieuwsbrief wordt besteld bij de verwerkingsverantwoordelijke.

European Hydrosail Systems BV informeert zijn klanten en zakelijke partners regelmatig door middel van een nieuwsbrief over ondernemingsaanbiedingen. De nieuwsbrief mag alleen worden ontvangen door de betrokkene als (1) de betrokkene een geldig e-mailadres heeft en (2) de betrokkene zich registreert voor de nieuwsbrief.

Tijdens de registratie voor de nieuwsbrief bewaren we ook het IP-adres van het computersysteem dat is toegewezen door de internetprovider (ISP) en gebruikt door de betrokkene op het moment van de registratie, evenals de datum en tijd van de registratie. de registratie. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip te begrijpen, en het dient daarom het doel van de wettelijke bescherming van de verantwoordelijke.

De persoonlijke gegevens die worden verzameld als onderdeel van een registratie voor de nieuwsbrief zullen alleen worden gebruikt om onze nieuwsbrief te verzenden, of informatie persoonlijk te delen die voor de abonnee interessant kan zijn. Daarnaast kan abonnee op de nieuwsbrief per e-mail worden geÔnformeerd, zolang dit nodig is voor de werking van de nieuwsbriefdienst of een registratie in kwestie, aangezien dit het geval zou kunnen zijn in het geval van wijzigingen in het aanbod van de nieuwsbrief of in geval van wijziging in technische omstandigheden. Er wordt geen overdracht van persoonlijke gegevens verzameld door de nieuwsbriefdienst aan derden. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan op elk moment door de betrokkene worden beŽindigd. De toestemming voor de opslag van persoonlijke gegevens die de betrokkene heeft gegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk moment worden ingetrokken. Met het oog op intrekking van de toestemming is de bijbehorende link te vinden in elke nieuwsbrief.

6. Nieuwsbrief Tracking

De nieuwsbrief van European Hydrosail Systems BV bevat zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in dergelijke e-mails, die in HTML-indeling worden verzonden om registratie en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische analyse van het succes of falen van online marketingcampagnes mogelijk. Op basis van de ingesloten trackingpixel, kan European Hydrosail Systems BV zien of en wanneer een e-mail werd geopend door een betrokkene en welke links in de e-mail werden opgeroepen door betrokkenen.

Zulke persoonlijke gegevens verzameld in de trackingpixels in de nieuwsbrieven worden opgeslagen en geanalyseerd door de verwerkingsverantwoordelijke om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren, en om de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter aan te passen aan de interesses van de abonnee. Deze persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Betrokkenen hebben op elk moment het recht om de respectieve afzonderlijke toestemmingsverklaring die is uitgegeven door middel van de opt-in procedure in te trekken. Na een intrekking worden deze persoonlijke gegevens door de verwerkingsverantwoordelijke verwijderd. European Hydrosail Systems BV beschouwt een terugtrekking uit de ontvangst van de nieuwsbrief automatisch als een intrekking.

7. Contactmogelijkheid via de website

De website van European Hydrosail Systems BV bevat informatie die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maakt, evenals directe communicatie met ons. Ook bevat deze een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als een betrokkene contact opneemt met de verwerkingsverantwoordelijke per e-mail of via een contactformulier, worden de door de betrokkene doorgegeven persoonlijke gegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonlijke gegevens die op vrijwillige basis door een gegevenssubject aan de gegevensbeheerder worden doorgegeven, worden opgeslagen met het doel deze te verwerken of contact op te nemen met de betrokkene. Er is geen overdracht van deze persoonlijke gegevens aan derden.

8. Routinematig wissen en blokkeren van persoonlijke gegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene slechts gedurende de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken, of, voor zover dit door Europese wetgever of andere wetgevers in wet- of regelgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is.

Als het opslagdoel niet van toepassing is, of als een bewaartermijn is voorgeschreven door Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever vervalt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met wettelijke vereisten.

9. Rechten van de betrokkene

10. Juridische basis voor de verwerking

Art. 6 (1) lid a van de GDPR dient als de wettelijke basis voor verwerkingsoperaties waarvoor we toestemming voor een specifiek verwerkingsdoel verkrijgen. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is wanneer verwerkingen nodig zijn voor de levering van goederen of om een andere dienst te verlenen, is de verwerking op artikel 6 (1) lid b van de GDPR gebaseerd. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingshandelingen die nodig zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in geval van onderzoeken met betrekking tot onze producten of diensten. Is ons bedrijf onderworpen aan een wettelijke verplichting waardoor verwerking van persoonlijke gegevens vereist is, zoals voor het voldoen aan belastingverplichtingen, dan is de verwerking gebaseerd op art. 6 (1) lid c van de GDPR. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker gewond zou zijn geraakt in ons bedrijf en zijn naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere essentiŽle informatie zouden moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan is de verwerking gebaseerd op Art. 6 (1) lid d van de GDPR. Ten slotte zouden de verwerkingshandelingen gebaseerd kunnen zijn op artikel 6 (1), lid f van de GDPR. Deze rechtsgrondslag wordt gebruikt voor verwerkingen die niet onder een van de bovenvermelde rechtsgronden vallen, indien verwerking noodzakelijk is voor de legitieme belangen die door ons bedrijf of door een derde worden nagestreefd, tenzij deze belangen door de belangen worden geschonden. of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen. Dergelijke verwerkingen zijn met name toegestaan omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. Deze is van mening dat een legitiem belang kan worden verondersteld als de betrokkene een cliŽnt van de verwerkingsverantwoordelijke is (overweging 47, zin 2 GDPR).

11. De legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde partij

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 (1) lid f van de GDPR, dan geldt het legitieme belang om onze activiteiten uit te oefenen ten gunste van het welzijn van al onze werknemers en aandeelhouders.

12. Periode waarvoor de persoonlijke gegevens worden opgeslagen

De criteria die worden gebruikt om de periode van opslag van persoonlijke gegevens te bepalen, is de respectieve wettelijke bewaarperiode. Na het verstrijken van deze periode worden de bijbehorende gegevens routinematig verwijderd, inzover deze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of het aangaan van een contract.

13. Verstrekking van persoonsgegevens als wettelijk of contractueel vereiste; Vereisten noodzakelijk om een contract aan te gaan; Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; Mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van dergelijke gegevens

We verduidelijken dat het verstrekken van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk vereist is (bijvoorbeeld belastingvoorschriften) en ook kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bijvoorbeeld informatie over de contractpartner). Soms kan het nodig zijn om een contract af te sluiten waarbij de betrokkene ons persoonlijke gegevens verstrekt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met hem of haar ondertekent. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou tot gevolg hebben dat het contract met de betrokkene niet kan worden gesloten. Voordat persoonsgegevens door de betrokkene worden verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met een werknemer. De werknemer verduidelijkt aan de betrokkene of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel vereist is of noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting is om de persoonlijke gegevens te verstrekken en de gevolgen van niet-verstrekking van de persoonlijke gegevens.

14. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf gebruiken we geen automatische besluitvorming of profilering.

Dit privacybeleid is gegenereerd door de Privacybeleid-generator van de DGD - Uw externe DPO die is ontwikkeld in samenwerking met Duitse advocaten van WILDE BEUGER SOLMECKE, Keulen.